Regulamin

Regulamin serwisu www.WibracjeZdrowia.pl

§ 1 Informacje ogólne

Serwis internetowy działający pod adresem www.wibracjezdrowia.pl prowadzony jest przez firmę: Gabinet Terapii Naturalnych Paweł Klonowski, z siedzibą w Łodzi, ul. Granitowa 17A, wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 556-249-01-76.

§2 Definicje

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i kodem dostępu podanym przez Usługodawcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Produkt - dostępna w Serwisie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.

Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

Serwis Internetowy - Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.WibracjeZdrowia.pl

Sprzedawca; Usługodawca – Firma Gabinet Terapii Naturalnych Paweł Klonowski, ul. Granitowa 17A, 93-521 Łódź. Wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 556-249-01-76.

Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.

Towar - zamówiony produkt/kod dostępu lub usługa.

Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

§ 3 Składanie zamówień

1. Prezentowane w serwisie ceny towarów i usług są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.

3. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego poprzez adres mailowy: biuro @ wibracjezdrowia.pl .

4. Zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez serwis internetowy zamówienia jest właściwe wysłanie wiadomości email dotyczącej zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym adresu zwrotnego email do zamówionego produktu bądź usługi.

6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą realizację zamówienia.

7. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany na stronie Serwisu Internetowego w przypadku płatność przelewem i wynosi 1 dzień roboczy.

8. W przypadku problemów z właściwym funkcjonowaniem kodu dostępu należy wysłać wiadomość mailową na adres biuro @ wibracjezdrowia.pl. W przeciągu 2 dni roboczych Usługobiorca otrzyma działający kod dostępu.

§4 Rodzaje i zakres usług elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

- prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym.

- umożliwienie złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym, korzystając z informacji zawartych w Serwisie Internetowym.

§ 5 Płatności

1. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez Serwis Internetowy zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez firmę przeley24.

§ 6 Procedura reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru, o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie serwisu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres biuro @ wibracjezdrowia.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.

3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wypełniony formularz reklamacji.

4. W przypadku uznania reklamacji serwis dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży.

5. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.

2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić:
- nośniki z treścią cyfrową
- treści cyfrowe – pliki do pobrania ze strony internetowej (umowa o dostarczeniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, użytkownik wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem prawa do odstąpienia z czym wiąże się brak możliwości odstąpienia od umowy. Kupujący w chwili zakupu plików do pobrania akceptuje warunki tego zakupu).

3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres biuro @ wibracjjezdrowia.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres Granitowa 17A, 93-521 Łódź, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Wraz z zakupionym towarem klient zobowiązuje się zwrócić dowód zakupu np. faktura.

6. Zwroty pieniędzy realizowane są przez serwis przelewem na wskazany rachunek bankowy.

7. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy www.WibracjeZdrowia.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.

5. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, konta klientów nieaktywnych (brak zamówienia w ciągu 3 lat) zostają przez nas usunięte, tym samym traci on prawo dostępu do zamówionych towarów i historii zamówień. Dane klienta znikają z naszej bazy danych. Klient w każdej chwili może założyć nowe konto i złożyć ponownie zamówienie.